دارالترجمه ترکی استانبولی – ترجمه رسمی ترکی استانبولی

ترجمه رسمی ترکی استانبولی – دارالترجمه ترکیه استانبولی

02166849075 و 02166863824 و 09121363345

ترجمه کلیه مدارک و اسناد جهت ثبت نام در دانشگاههای ترکیه

ترجمه کلیه مدارک جهت کار و حرفه در ترکیه

ترجمه مدارک جهت خرید ملک و گرفتم سند تاپو و سند مالکیت در ترکیه

ترجمه مدارک جهت امور بانکی در ترکیه

ترجمه مدارک از ترکی استانبولی به فارسی جهت سامانه موحد و انتقال دانشجویان از ترکیه به دانشگاههای داخل

ترجمه مدارک از سامانه میخک

ترجمه کلیه اسناد و مدارک از ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی

تماس فوری با ما