ضرورت تکریم مشتری، حفظ کیفیت، و رعایت امانتداری آمادگی خود را برای ارائه خدمات ذیل اعلام می‌دارد:

  •  ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک به زبان‌های مختلف

  •  ترجمه رسمی و غیررسمی قراردادها و گزارشات مالی شرکت‌ها

  • ترجمه کتب و مقالات علمی

  •  ترجمه شفاهی (حضوری) در محضرها و دفاتر اسناد رسمی

  •  اعزام مترجم شفاهی به سمینارها و جلسات تجاری

  •  انجام مکاتبات تجاری (دریافت و تحویل کار از طریق فکس یا ای‌ـمیل به صورت رایگان)

  •  صحبت‌ با طرف‌های تجاری شما از طریق تلفن  ـ مشاوره در امور ترجمه رسمی و غیررسمی (رایگان)

  •  صدور معرفی‌نامه برای مشتریان جهت مراجعه به مراکز دریافت گواهی عدم سوء پیشینه (رایگان)

  •  تکمیل و تایپ فرم‌های سفارت، فرم درخواست کارت بازرگانی، و غیره

تماس فوری با ما