ترجمه رسمی فوری روسی، ایتالیایی، انگلیسی، عربی، آلمانی

ترجمه رسمی فـوری زبان روسی، آلمانی، ایتالیایی، عربی، اسپانیایی برای ما فراهم است. زمان در برخی ازموقعیت‌هابرای برخی مشتریان اهمیت بالایی داردلذا ترجمه فوری برخی از اسنـاد و مـدارک اجتنـاب‌ناپذیر است .

البتـه باید توجه داشت که ترجمـه کاری زمان ‌بـر است و زمان انجام ترجمه به حجم متن بستگی دارد. ازآنجایی که هرگونه ترجمه رسمی یک نوع سند محسوب میشود، دقت در صحت ترجمه امری حیاتی است. ترجمه‌هایی از قبیل:

– ترجمه‌های ضمانت‌نامه‌های بانکی

– صورتحساب‌های بانکی

– مدارک تحصیلی

– روزنامه‌های رسمی

– و موارد مشابه دیگر

این ترجمه ها نیاز به دقت بالایی در ترجمه دارند.لذا بایدخاطـرنشان کرد که ترجـمه فـوری این گونه موارد با حفظ کیفیـت و انسجـام متن ترجمه شده صورت می‌گیرد.

تماس فوری با ما