اصول تحویل و دریافت مدارک

برای تحویل  مدارک به دارالترجمه و تحویل گرفتن آنها، لطفاً اصول و نکات زیر را به منظور جلوگیری ازاتلاف وقت وهزینه با دقت مطالعه ورعایت نمایید.

: : اصل تمامی اسناد و مدارک باید تحویل داده شود. لطفاً قبل از تحویل مدارک،درصورت داشتن جلد محافظ، آن را ازمدارک جدا نمایید.

: : اخذ برخی گواهی‌ها مانند اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس +۱۰ به دو تا سه هفته زمان نیاز دارد. بنابراین فرصت کافی برای ترجمه و تأیید اسنـاد و مدارک خود در نظربگیرید.

: : زمـان معمول برای انجام ترجمه رسمی و اخـذ تـأییدات دادگستری وامـورخارجه 7تا روز10 کـاری است.بنـابراین فرصت کافی برای ترجمه و تـأیید اسناد ومـدارک خود در نظربگیرید.

: : درصورتی که مـدارک توسط دارالتـرجمه جهت اخذتأییدیه دادگستری وامورخارجه ارسال شده باشند، نمی‌توانید اصل مـدارک خود را تا قبل از تاریخ تحـویل ترجمه از دارالترجمه دریافت نمایید.

: : برای موارد ضروری با مسئول دارالترجمه هماهنگ کنید.

: : تعداد نسخه‌های ترجمه را به طور دقیق مشخص نمایید.

: : برای تأیید برخی از اسنـاد و مدارک به اصل مدارک دیگر یا تأیید زبان مورد نظر برای ترجمه را مشخص فرمایید.

: : مرجع صادر کننده مدارک نیاز است.

توضیحات :

– دارالترجمه درقبال عدم ارائه نام و مشخصات انگلیسی ویانادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئولیتی ندارد.

– هنگام تحویل دادن اسناد و مدارک به متصدی دارالترجمه، حتماً قبض رسید دریافت کنیدومندرجات آن ازقبیل نام وتعداداسنادو مدارک رابادقت بررسی نمایید .

– درحفظ و نگهداری قبض رسیددقت کنید،اسناد و مدارک وترجمه‌هاتنها به آورنده قبض تحویل داده می شوند و هرفردی می‌تواند باارائه قبض رسیدآنهارادریافت کند.

– هنگام تحویل گرفتن ترجمه مدارک خود از دارالتـرجمه ، حتماً نوع  و تعـداد اصل اسناد و مدارک و تعداد نسخه‌های ترجمه شده را به دقت کنترل کنید.

– منـدرجات نسخه‌های ترجـمه شده از قبیل املای اسامی خاص، تـاریخ تـولدها ، شماره‌ها و اعداد و ارقام را به دقت کنترل کنید .

–  نوع تأییدیه‌های لازم را مشخص کنید.

–  مشخصات افراد باید دقیقاً مطابق با مشخصات گذرنامه آنها باشد.بنابراین برای تمام افرادی که بناست مدارکشان ترجمه شود.

– نام و نام خانوادگی،نام پدر و محل تولـد رابه انگلیسی وتـاریخ تولد را به میلادی مطابق با آنچه در گذرنامه فرد درج شده است،به مسئول دارالترجمه تحویل دهید.

درصـورت عـدم اطمینان،کپـی گـذرنـامه خود ودیگر افـرادی که قرار است مدارکشان  ترجمه شوند را به دارالترجمه تحویل دهید.

تماس فوری با ما